EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Genel / DENİZ SEVÜK YAZDI; NAMUSLU NAMUSSUZLAR

DENİZ SEVÜK YAZDI; NAMUSLU NAMUSSUZLAR

NAMUSLU NAMUSSUZLAR !

Son günlerde Şeker Fabrikaları, “Türkiye’nin Namusudur, sattırmayız” diye yükselen sesleri gülerek izliyorum.

Herkesin birbirini gayrı yerli, gayrı milli ilan ettiği bu günlerde, aklı başında birilerinin çıkıp ta yerli ve milli olmak ne demek? olduğunu açıklaması gerektiğini düşünüyorum.

Vatana ihanet, sadece elinde bir silahla bu ülkeye karşın saldırıda bulunmak veya 15 Temmuz darbesi gibi darbe yapmak değildir.

Bu ülkenin mozaiği olan insanlar arasında kutuplaşma yaratmak,

ülkenin temel varlıkları ve değerleri olan KİT’leri satmak ve ülke ekonomisini yabancı sermayeye, ülkelere muhtaç etmekte vatana ihanettir.

Bunlar yaşanırken, yıllarca susup kabullenenler, Sarı Öküz Hikayesi’ndeki gibi elimizde verilecek son öküzümüz olan Şeker Fabrikalarına sıra gelince “SATTURMAYUZ, TÜRKİYE’NİN NAMUSUDUR” diyenlere, uyanda balığa gidelim demek en doğrusudur.

Bugün günlerden, herkesin şapkasını önüne koyup, “Sarı Öküzü kim ve niye verdi”yi konuşmak günüdür.

Eğer Şeker Fabrikaları Türkiye’nin namusuysa ve sattırmayacaksak, peki 2003 ten bugüne satılanlar, birilerine peşkeş çekilenler kimin namusudur.

2003 te Kayseri’deki Taksan dan başlayıp, 2012 de Halk Ban­ka­sı­’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz namus değil miydi?

Yaratılmak istenen faşizme karşı alanlarda olmayıp, saman alevi gibi muhalefet yapmayı siyaset olarak görenler, balık hafızası kadar dahi, bir hafızaya sahip olmayanlar ne olur biraz SUSUN,

AKP Hükümetince 2003 ten başlayıp bugüne özelleştirme adı altında kendi paydaşlarına peşkeş çekilen ülke değerlerine ait liste aşağıda yer almaktadır.

Türkiye’nin yüz yıllık tarihi boyunca Özelleştirme Politikalarına karşın alanlarda bedellerini ödeyerek mücadele eden, söz konusu Türkiye’nin Namusu olunca evde iki çocuğunu bırakıp cepheye koşan Nene Hatun’dan Tam Bağımsız Türkiye şiarıyla idam sehpalarına yürüyenleri saygı ile selamlıyoruz.

 AKP, TÜRKİYE ’den Hangi Yıl, Nereleri Sattı?

YIL 2003

 • Kayseri’dekiTAKSAN,
 • Bo­lu Ge­re­de­’de­ki GER­KON­SAN,
 • SE­KA­’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­ri
 • TAŞUCUter­sa­ne ala­nı,
 • TE­KE­L’­in ka­ya tu­zu te­sis­le­ri,
 • Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li li­man­la­rı,
 • SÜ­MER HOL­DİN­G’­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si,
 • TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM kurumunu Sa­kar­ya iş­let­me­si,
 • İş Ban­ka­sı C,
 • Ar­çe­lik,
 • To­faş,
 • Ün­ye Çi­men­to,
 • TÜRKİYE KALKINMA BANKASI’na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 adet loj­man;

YIL 2004

 • TE­KE­L’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü,
 • Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (ES­GAZ),
 • Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re­’de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp iş­le­yen ETİ BAKIR,
 • Si­vas ve Ma­lat­ya­’da­ki Div­ri­ği He­kim­han MADEN İŞLETMELERİ,
 • Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (BUR­SA­GAZ),
 • AMASYA ŞEKER FABRİKASI,
 • Kü­tah­ya Tav­şan­lı­’da­ki ETİ GÜ­MÜŞ,
 • Ela­zı­ğ’­da­ki ETİ KROM,
 • An­tal­ya­’da­ki Eti ELEK­TRO­ME­TA­LUR­Jİiş­let­me­le­ri,
 • Ça­ye­li BA­KIRİş­let­me­le­ri,
 • Kü­tah­ya ŞE­KER Fab­ri­ka­sı,
 • TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İs­tan­bu­l’­da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si,
 • SÜ­MER HOL­DİN­G’­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri,
 • SE­KA­’nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı,
 • EBÜ­AŞ’­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su,
 • MANİSA KOMBİNASI ve ar­sa­sı,
 • SÜ­MER HOL­DİN­G’­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şir­ke­ti,
 • ÇANAKKALE DERİ,
 • Ma­lat­ya ve TÜ­MO­SAN iş­let­me­le­ri,
 • Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İş­let­me­le­ri­’ne ait KALKINMA BANKASI HİSSELERİ,
 • TE­KE­L’­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı,
 • Bur­sa İnel­gö­l’­de­ki KİB­RİT FAB­Rİ­KA­SI,
 • KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ’nin Sam­sun İş­let­me­si,
 • TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ’ ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı,
 • THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve loj­man;

 YIL 2005

 • TÜRK TE­LE­KOM,
 • TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü,
 • İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Marina ve Yat İşletmeciliği
 • Kon­ya Sey­di­şe­hi­r’­de­ki ETİ ALÜMİNYUM FABRİKASI,
 • KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI şir­ke­ti,
 • ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI,
 • TÜRKİYE DENİZ İŞLETMELERİ’ nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve ge­mi­le­ri,
 • TE­KE­L’­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı,
 • SÜ­MER HOL­DİN­G’­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­ne ve teç­hi­zat­la­rı,
 • TÜRKİYE GÜBRE SANAYİ’nin Sam­sun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı,
 • DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı­’nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s’­te­ki sos­yal te­sis­le­ri,
 • SÜMER HOLDİNG’ in Asel­sa­n’­da­ki his­se­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Ye­şi­lo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı,
 • Emek­li San­dı­ğı­’nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li,
 • THY’­nin USA­Ş’­ta­ki his­se­si,
 • TOP­RAŞ ve PET­Kİ­M’­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

 YIL 2006

 • TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Ba­şak Emek­li­lik,
 • TE­KE­L’­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı,
 • TE­KE­L’­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri,
 • EMEKLİ SANDIĞI’nın Baş­kent­te­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı,

İz­mi­r’­de­ki BÜYÜK EFES OTEL’ i

İs­tan­bu­l’­da­ki BÜYÜK TARABYA OTEL’ i,

 • TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ’nin Ya­kıt-2 ge­mi­si,

Ça­nak­ka­le Şe­hir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 ge­mi­si,

 • THY’­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

 YIL 2007

 • TCDİ– De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı,

TCDD Mer­sin Li­ma­nı,

 • KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı,
 • Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nunun 1.-2. böl­gesi,
 • Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Oteli,
 • Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı ‘nın 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

 YIL 2008

 • PET­KİM PET­RO­KİM­YA HOL­DİNG A.Ş.,
 • SÜ­MER HOL­DİNG
 • NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.’nin yüz­de 33,5 his­se­si,
 • TE­KEL VE Sİ­GA­RA SA­NA­Yİ­İ İŞ­LET­ME­LE­Rİ VE Tİ­CA­RE­Tİ A.Ş.,
 • AN­KA­RA DO­ĞAL ELEK­TRİK ÜRE­TİM VE Tİ­CA­RET A.Ş.’nin 9 santra­li,
 • TE­KEL VE Sİ­GA­RA SA­NA­Yİ İŞ­LET­ME­LE­RİNE ait Pi­po ve Nar­gi­le Mar­ka­la­rı,
 • TÜRK TE­LE­KO­MÜ­Nİ­KAS­YON ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

 YIL 2009

 • TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş.,
 • TE­DAŞ Sa­kar­ya Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş.,
 • TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve Tec­hi­za­tı,
 • TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

 YIL 2010

 • TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı,
 • TE­KE­L’­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı,
 • Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Ço­ruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ,
 • SÜMER HOLDİNG’ in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2011

 • BAY­BURT, ÇE­MİŞ­GE­ZEK, GİR­LE­VİK, BÜN­YAN, ÇA­MAR­DI, PI­NAR­BA­ŞI, SI­ZIR, İZ­NİK, DE­RE­KÖY, İNE­GÖL, CER­RAH, MUS­TA­FA­KE­MAL­PA­ŞA, SU­UÇ­TU, ÇAĞ ÇAĞ, OT­LU­CA, ULU­DE­RE, ADİL­CE­VAZ, AH­LAT, MA­LAZ­GİRT, VAR­TO, DE­ĞİR­MEN­DE­RE, KA­RA­ÇAY, KU­ZU­CU­LU, TU­RUN­ÇO­VA, Fİ­Nİ­KE, KA­YA­Dİ­Bİ, BES­Nİ, DER­NE, ER­KE­NEK, KER­NEK ve KO­VA­DA 1-2 AKARSU SANTRALLERİ,
 • İSKENDERUN LİMANI,
 • Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, ar­sa ve taşın­maz;

YIL 2012

 • ACI­SEL­SA­N’­ın yüz­de 77 his­se­si,
 • PET­Kİ­M’­in yüz­de 10 his­se­si,
 • Kay­se­ri Elek­tri­k’­in yüz­de 20 his­se­si,
 • Bey­ko­z’­da­ki is­ke­le ve rıh­tım,
 • Halk Ban­ka­sı­’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;
 • (EYÜP FLAŞ HABER) Deniz Sevük

 

 

 

http://eyupflashaber.com/

İstanbul Müteahhitler Birliği Eyüpsultan’da Kentsel Dönüşüm Deprem konulu panel düzenledi. Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlenen panele,

  İstanbul Müteahhitler Birliği Eyüpsultan’da Kentsel Dönüşüm Deprem konulu panel düzenledi. Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlenen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER