EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / Eyüpsultan haberleri / Eyüpsultan belediyesi meclisi maliye borçlarına karşılık taşımazların satışına onay verdi.

Eyüpsultan belediyesi meclisi maliye borçlarına karşılık taşımazların satışına onay verdi.

Eyüpsultan belediyesi borçlarına karşılık taşınmazların satışına oy birliğiyle karar verdi.

Karar AK Parti, CHP,MHP,İYİ Parti oylarıyla meclisten geçti.

Eyüpsultan belediyesinin mülkiyetinde olan taşınmazlar Maliye borçlarını kapatmak için satışına Başkan Deniz Köken’e yetki verilmesi hususunda belediye meclisi oy birliğiyle onayladı.

Mülkiyetinin 399293/980783 hissesi (3.992,93 m2) Belediyeye ait bulunan Alibeyköy-Akşemsettin mahallesi 148 ada 30 parsel ve mülkiyetinin tamamı (1.293,14 m2) Belediyeye ait olan Topçular mahallesi 480 ada 279 parsel sayılı taşınmazların vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesine devir edilebilmesi ve bu işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına veya Başkanın görevlendireceği bir kişiye yetki verilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 38/c-e maddeleri kapsamında karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

 

Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 159 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 159

RAPOR TARİHİ: 06.03.2019

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 33867 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında; “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesinde “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, devlete ait olan ve bu kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.(2) Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.” denilmektedir. TALEP/SONUÇ: Bu durumda imar planlarında dini tesis alanında kalan, mülkiyetinin 399293/980783 hissesi (3.992,93 m2) Belediyemize ait bulunan Alibeyköy-Akşemsettin mahallesi 148 ada 30 parsel ve mülkiyetinin tamamı (1.293,14 m2) Belediyemize ait olan Topçular mahallesi 480 ada 279 parsel sayılı taşınmazların vergi borçlarımıza mahsuben Maliye Hazinesine devir edilebilmesi ve bu işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına veya Başkanın görevlendireceği bir kişiye yetki verilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 38/c-e maddeleri kapsamında karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin gelecek dönem değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 159 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

FLAŞ HABER Alaettin Arslan

 

http://eyupflashaber.com/

Anlamlı Ziyaret / Bayrampaşa BLD Çalışıyor !

İBB Danışma Kurulu Üyesi ve Yurt Gazetesi Köşe Yazarı Abdullah Ağırkan , Bayrampaşa Belediye Başkan …

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER